cl for 9

Situering

OBRA|BAKEN vzw werkt sinds 2001 in de Gentse gevangenis met gedetineerden met een beperking. Daar stellen we vast dat deze mensen vaak reeds in hun voorgeschiedenis getroffen zijn door risicofactoren die hen extra kwetsbaar maken om later in aanraking te komen met justitie. Hun achtergrondverhaal legt ook heel wat hiaten bloot in de organisatie van het zorglandschap. Zo botsen mensen met een beperking en bijkomende psychosociale problemen op talrijke exclusiecriteria in de reguliere zorg en worden ze geconfronteerd met een abrupte kloof tussen minderjarigen- en volwassenenzorg.

We stellen vast dat de afwezigheid van specifieke ondersteuning voor deze mensen na de minderjarigheid kan bijdragen tot een (verdere) delinquente ontwikkeling; velen belanden hierdoor na de minderjarigheid in de gevangenis.

Om tegemoet te komen aan deze knelpunten en het recht op zorg bij de overgang van minder– naar meerderjarigheid te realiseren, startte OBRA|BAKEN vzw in 2013 met haar preventieve forensische jongerenwerking 4Hobo.

Wat?

 • Outreach aan de jongere en zijn of haar natuurlijk netwerk:
  • Laagdrempelige begeleiding, met maximale participatie van de jongere en zijn context, in de leefwereld van de jongere.
  • Zorg op vraag en op maat: frequentie, intensiteit en tijdsduur van de ondersteuning is aangepast aan (de emotionele en criminogene behoeften van) elke jongere afzonderlijk.
  • Verbinden en ‘op de radar’ houden: met de jongere in contact proberen te blijven en steeds een vinger aan de pols houden; de jongere in verbinding houden met de samenleving
  • Proactief en aanklampend handelen: ‘samen zijn en samen doen’ met de jongere én blijvend kansen bieden tot ontmoeting.
  • Stimuleren van kwaliteit van leven, met de nodige aandacht voor risicomanagement
 • Outreach aan professionele netwerken:
  • Versterken van bestaande netwerken en uitbouwen van nieuwe, intersectorale netwerken die behouden kunnen blijven na de leeftijd van 18 jaar
  • Vorming, advies en intervisie
cl for 12
4Hobo Logo

Voor wie?

4Hobo begeleidt jongeren en jongvolwassenen tussen 12 en 23 jaar met een complexe problematiek. Naast hun beperking hebben ze vaak bijkomende psychosociale problemen, psychiatrische kwetsbaarheden, gedrags- en emotionele stoornissen, middelenproblematiek, … Ze stellen forensisch risicogedrag of pleegden eerder strafbare feiten.

4Hobo werkt ook ondersteunend en adviserend naar hun natuurlijke en professionele netwerken.

Vanuit een continuümvisie op zorg en met het oog op preventie pleiten we ervoor dat jongeren zo vroeg mogelijk worden aangemeld.

4Hobo wint de eerste Vlaams-Nederlandse prijs prof. dr. Anton Došen!

Op 19 april 2018 had het Vlaams-Nederlands congres ‘Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven’ plaats in Melle.
Daar werd de eerste Vlaams-Nederlandse prijs prof. dr. Anton Došen uitgereikt. Deze prijs is een initiatief van W.I.V. vzw, Hogeschool Gent (E-QUAL) en het P.C. Dr. Guislain.  De prijs is complementair met de Anton Došen scriptieprijs die wordt uitgereikt aan de universiteit van Tilburg voor masterscripties op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen.
De prijs die op 19 april werd uitgereikt, richt zich niet direct op scripties of onderzoek maar op ‘innovatieve’ good practices die bruggen leggen tussen verschillende sectoren, in de eerste plaats gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.
 
De prijs werd door de jury unaniem toegekend aan 4Hobo.
 
4Hobo kreeg bijzondere waardering vanwege de jury omwille van:
 • De uiterste kwetsbare doelgroep waarmee men werkt;
 • Het innovatieve karakter;
 • De intersectorale samenwerking en expertisedeling met partners uit heel diverse sectoren;
 • Het versterken van autonomie in verbondenheid;
 • Het verschil maken voor een uiterst kwetsbare groep en voorkomen dat de jongeren (verder) gemarginaliseerd, gecriminaliseerd en uitgesloten worden;
 • Het integraal en op maat ondersteunen zodat de jongeren een kwalitatief en inclusief leven kunnen uitbouwen.
Zowel de Vlaamse als Nederlandse juryleden waren van oordeel dat 4Hobo de prijs méér dan verdiende!
 
Meer info over het congres en de prijs? Zie http://www.wiv.be/
anton dosen prijs 4hobo
cl for 16
Jij zet je bij mij en vraagt hoe het met me gaat. Niks meer dan dat. Je bent er zonder meer. Dat vind ik fijn en eigenlijk ook wel gek.
(Een cliënt bij 4Hobo)